O projektu

Hlavní náplní projektu TechNet bylo vytvoření aktivní komunikační sítě v oblasti nových materiálů a technologií, která zahrnuje i hodnocení jakosti a spolehlivosti výroby.

Součástí realizace projektu byly workshopy a semináře zaměřené na odstranění komunikační bariéry mezi potenciálními partnery z akademické obce a podnikatelské sféry. Dále bylo řešeno nastavení společných aktivit tak, aby se docílila systematická spolupráce, dlouhodobě přínosná pro všechny zapojené partnery.

Hlavním kontaktním místem projektu je Fakulta textilní, kde jsou nadále realizovány aktivity, při kterých mohou zájemci z řad odborné i laické veřejnosti sdílet své náměty, připomínkovat aktivity a navrhovat řešení problémů tak, abychom mohli v budoucnu operativně řešit požadavky zapojených partnerů, přinášet aktuální informace o vzájemné spolupráci, analyzovat, zpracovávat a šířit nové informace o oboru v oblasti vědy a výzkumu i průmyslové praxe.

Dílčí cíle projektu

 • Rozvoj a podpora kontaktních míst
 • Rozvoj a podpora interaktivní komunikace mezi partnery
 • Vytvoření stabilní partnerské sítě
 • Vytvoření právního prostoru pro spolupráci
 • Příprava společných projektů
 • Příprava akreditace nových oborů

Cílové skupiny projektu

 • interní:
  • akademičtí a ostatní pracovníci FT TUL, jejichž náplň práce se nějak dotýká oboru nových materiálů a technologií
  • studenti VŠ – zaměření materiály a technologie (TUL, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita J. E. Purkyně v Olomouci a další)
  • pracovníci z praxe zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem, kteří působí ve výzkumných organizacích, do jejichž oblasti zájmu spadají nové materiály a technologie
 • externí: masmédia, veřejnost (odborná i laická)